W 2020 r. Straż miejska w Lublińcu przeprowadziła 190 kontroli posesji pod kątem wywozu nieczystości ciekłych

0
235
Mat. Miasto Lubliniec/Facebook

Za brak umowy na wywóz nieczystości ciekłych może być nałożony mandat karny w wysokości do 500 zł. Także do 500 zł grozi za brak dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

W ubiegłym roku straż miejska przeprowadziła na terenie Lublińca 190 kontroli posesji pod kątem wywozu nieczystości ciekłych. Ujawnione wykroczenia zakończyły się mandatami karnymi. Kontrole posesji pod kątem regularnego wywozu nieczystości, posiadania umów oraz dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych, kontynuowane są również i w tym roku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości postępowania mandatowe będą dotkliwe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust 1 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Zgodnie z treścią art. 6 cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (…), wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez (…) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (…) – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Umowa może być zawarta tylko z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych na terenie gminy (wykaz można znaleźć na stronie –lubliniec.eu), a rachunki powinny odzwierciedlać zużycie wody na posesji. W przypadku braku wodomierza zużycie wody określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.

-Pamiętajmy – jeden rachunek za wywóz nieczystości ciekłych nie załatwia sprawy, a żądając od przedsiębiorcy rachunku wszyscy mamy pewność, że ścieki trafią na oczyszczalnię, a w razie kontroli unikniesz kary! Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubliniec, właściciel posesji jest zobowiązany zapewnić opróżnianie zbiornika bezodpływowego z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika i ilości zużytej wody zapewniając, by nie doszło do wypływu ze zbiornika cieczy, zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc – czytamy na facebookowej stronie Urzędu Miejskiego w Lublińcu.

Warto zaznaczyć, że za brak umowy może być nałożony na właściciela mandat karny w wysokości do 500 zł. Także do 500 zł wynosi mandat za brak dokumentów potwierdzających regularne opróżnianie zbiornika bezodpływowego.

ZS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here